Když se zeptáme našich zákazníků, proč konkrétně na určitou operaci chtějí zavést nebo již zavedli automatizovanou linku nebo pracovní stanici, tak většina odpovědí souvisí právě s lidským faktorem.

Například:

„Potřebovali jsme být s našimi výrobky na trhu více konkurenceschopní, a to umíme jenom zvýšením produktivity konkrétní operace tím, že využijeme robotizované pracoviště, které nejenom zásadně zrychlí danou operaci při současném zajištění konstantní vysoké kvality, ale zároveň umožní nahradit práci 4 operátorů ve třísměnném provozu. Před pár měsíci jsme instalovali novou montážní linku na upínač bezpečnostních pásů do auta a prvotní investici jsme financovali z úspor nákladů, které jsme uspořili na jiné lince, kterou jsme zautomatizovali již dříve.”

Nebo:

„Z důvodu nedostatku kvalitních operátorů na trhu, jsme byli nuceni zaměstnávat nekvalifikované agenturní pracovníky z jiných zemích, u kterých jsme se potýkali se zvýšenými opakovanými náklady na zaškolení vzhledem k vyšší fluktuaci a my jsme je museli operativně nahrazovat obsluhou z jiných linek, apod. Vzhledem k dlouhodobé neudržitelnosti tohoto stavu, který měl dopad nejen na efektivitu výroby, ale i na spokojenost našich kmenových zaměstnanců, jsme se rozhodli celou výrobní linku plně zautomatizovat a dnes nám místo 20 nekvalifikovaných agenturních operátorů na lince na obsluhu celého procesu stačí kvalifikovaní kmenoví pracovníci na jedné směně, kteří zároveň dosáhli vyššího ohodnocení.“

Další příklad:

Montážní linka na šroubování sedaček do auta. Šrouby na tomto konkrétním pracovišti původně utahoval pracovník s pneumatickým šroubovákem v ruce. Přesněji to byli tři pracovníci na třech směnách. Cílem projektu byla robotizace pracoviště šroubování s jedním operátorem ve třísměnném provoze a zároveň, díky začlenění automatické kontroly kvality operace, omezení rizika chybovosti způsobené lidským faktorem. Zároveň byla celá operace zrychlena, čímž došlo k dalšímu zrychlení návratnosti investice.

Přínosem automatizace tedy není jen do nekonečna opakované zvýšení produktivity, efektivita, úspory, zpětná dohledatelnost, atd. Ale chytrý přístup k této problematice také zásadně mění personální trh, protože se dramaticky mění potřeba změny kvalifikace pracovníků, lepší využití jejich potenciálu ve prospěch firmy, celkového zlepšení pracovního prostředí, což mimo jiné vede i k možnosti lepšího ohodnocení a i celkové spokojenosti zaměstnanců.

Ve všech odvětvích průmyslu je velký tlak na snižování nákladů, zmetkovosti a zpožďování výroby. Když se podíváme na to, jaké jsou trendy např. v automobilovém průmyslu, ve kterém působí většina zákazníků Automa CZ, je jasné, že chytrá a efektivní automatizace výroby je jediná cesta, jak reagovat na nové trendy a požadavky trhu.

Automobilový průmysl prochází revolučními změnami, které pro mnohé dodavatele mohou představovat existenční hrozbu a to zejména, pokud nedokáží zásadně zvýšit flexibilitu a rychlost změny výrobního programu. V důsledku očekávané elektrifikace dojde k zastarání celých kategorií tradičních komponentů. Lze očekávat zvýšený zájem o modularitu, personifikaci, mnohem kratší „životní cyklus“. Což mimochodem je a bude trend, který se netýká jen automobilového průmyslu, ale lze jej již nyní pozorovat i v dalších odvětvích výroby zboží každodenní potřeby – životní cyklus se dramaticky zkracuje, chceme se odlišovat, mít „něco jiného“, co by bylo vyrobeno pouze pro nás…

Jak se mohou firmy v automobilovém odvětví, a samozřejmě nejen v něm, s takovou nejistotou vyrovnat? Změnit celkově přístup nejen k samotnému výrobnímu procesu, ale i k tomu jak využívají kapacity a lidský potenciál ve výrobě. Tzn. nejde jen o to nasadit robota na operaci a nahradit několik pracovníků, podstatou je celková adaptibilita zaměstnance na nový způsob výroby. Není to jenom odpovědnost zaměstnavatele, ale je a bude čím dál důležitější, aby i jednotliví zaměstnanci měli snahu a cítili potřebu pružně reagovat na měnící se trendy a technologie.

Obavy z toho, že automatizace, robotizace a digitalizace vezmou lidem práci, což je dokola a do nekonečna omílaná otázka (bohužel je stále mediálně populární), jsou jednoduše zbytečné, liché a zavádějící … neberou a nevezmou, naopak, umožňují firmám prosperovat v tvrdé konkurenci, udržet a vytvářet pracovní místa, dávat lidem možnost získat užitečnější, méně namáhavou, přínosnější práci, která je bude bavit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *